Żółkiew: teren nr 3


Obszar ziemski na budownictwo miejskiego sportowo-rekreacyjnego kompleksu

Lokalizacja w mieście terenu inwestycyjnego Teren zlokalizowany w granicach miasta przy ulicy Wokzalnej (mała obwodnica)
Żółkiew: teren inwestycyjny nr 3

Teren inwestycyjny nr 3

Położenie geograficzne terenu inwestycyjnego 50.053100N 23.963565E
Powierzchnia terenu inwestycyjnego 1,8 ha
Charakterystyka powierzchni terenu inwestycyjnego Rzeźba terenu płaska o nachyleniu w południową stronę, podczas powodzi teren nie jest zatapiany.
Występowanie nieruchomości (budynków) na poszczególnych działkach terenu inwestycyjnego – jeżeli dotyczy Nieruchomości nie występują.
Własność Komunalna własność Żołkiewskiej Miejskiej Rady.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego (również preferowane wykorzystanie terenu)
Budownictwo miejskiego sportowo-rekreacyjnego kompleksu.
Infrastruktura techniczna Infrastruktura techniczna niedoprowadzona.

  • odległość do podstacji energetycznej – 0,4 km,
  • odległość do sieci wodociągowej – 0,09 km (wodociąg o średnicy 100 mm),
  • odległość do sieci kanalizacyjnej – 0,3 km (do kolektora o średnicy 400 mm),
  • odległość do sieci gazowej – 0,4 km,
  • odległość do centralnej sieci cieplnej – 0,4 km.
Infrastruktura telekomunikacyjna Sieć telekomunikacyjna niepodłączona. Najbliższa odległość do sieci telekomunikacyjnej 0,2 km.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 100 m
Połączenia transportowe terenu inwestycyjnego Teren zlokalizowany w bezpośredniej bliskości do ulicy Wokzalnej (asfaltowa miejska obwodnica).

  • odległość do centrum miasta – 0,6 km.
  • odległość do drogi międzynarodowej – 1,5 km.
  • odległość do stacji kolejowej – 0,3 km.
  • odległość do Lwowa – 25 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Szczególnych ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji lub dzierżawa na zasadach konkurencyjnych.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Cena startowa 150 000 $.