Jaworów: teren nr 1


Jaworowski park przemysłowy

Lokalizacja w mieście Teren znajduje się w odległości 7 km od ukraińsko-polskiego przejścia granicznego „Budomierz–Gruszów”.

Jaworów: teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Położenie geograficzne 50°05’38.4″N 23°20’48.2″E
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu wynosi 40 ha. W tym:

  • Działka, numer katastralny 4625884200: 01: 000: 0074. Całkowita powierzchnia 29,85 ha.
  • Działka, numer katastralny 4625855900: 03: 000: 0078. Całkowita powierzchnia 10,15 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, znajduje się na wysokości 230 m nad poziomem morza.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie występują.
Własność Własność Jaworowskiej Rady Rejonowej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie terenu – 11.01 „Prowadzenie działalności produkcyjnej” co pozwala uniknąć kosztów na zmianę docelowego przeznaczenia. Odległość od terenu inwestycyjnego do granicy wynosi 5 km co w perspektywie pozwoli zapewnić własny korytarz transportowy w kierunku Lubaczowa (Polska) z możliwością odprawy celnej produkcji na terytorium obiektu.
Infrastruktura techniczna Dostępność do sieci elektroenergetycznej i jej parametry

Wielkość zużycia energii elektrycznej powinna wynosić 4800 kW/godz. lub 11981000 kW rocznie. Linia energetyczna 110 kV podporządkowana „Lwiwobłenergo” znajduje się w odległości 1,3 km od terenu parku przemysłowego i obecnie jest wykorzystywana tylko w 10% swojej mocy. Aby podłączyć teren do linii energetycznej niezbędne jest otrzymanie technicznych warunków od „Lwiwobłenergo”, zbudowanie podstacji transformatorowej 110/10 kV i doprowadzenie około 4 km sieci energetycznych do terenu parku przemysłowego.

Dostępność do sieci wodociągowej i jej parametry

Zużycie wody przemysłowej powinno wynosić 144 m³/godz. albo 359424 m³ na rok. Zużycie wody pitnej powinno wynosić 96 m³/godz albo 239616 m³ na rok. Całkowite dzienne zużycie wody w parku przemysłowym pracującym na pełnych obrotach, może wynosić około 2000 m³, w tym około 1200 m³ wody przemysłowej i 800 m³ wody pitnej. Dostawa wody przemysłowej możliwa jest od Gruszewskiego zbiornika wodnego poprzez budowę przepompowni o wydajności 2000 metrów sześciennych wody dziennie. W celu dostawy wody pitnej przewidziano budowę studni artezyjskiej w strefie sanitarno-technicznej parku i budowę wieży ciśnieniowej, której wydajność pokryłaby normę dziennego zużycia wody pitnej. Sieć rurociągów powinna być tworzona z rur o średnicy 300 mm dla głównego rurociągu i 100-200 mm dla sieci drugorzędnych.

Dostępność do sieci gazowej i jej parametry

Wielkość zużycia gazu wynosi 3200 m³/godz. lub 7988000 m³ rocznie. Odległość parku przemysłowego od gazociągu rozdzielczego 1,2 MPa Bibrskoho produkcyjnego pododdziału Zarządu magistralnych gazociągów (ZMG) wynosi 1,3 km. Gazociąg całkowicie i w pełni zabezpieczy potrzeby parku przemysłowego ze względu na małe ciśnienie nie występuje potrzeba budowy stacji gazo rozdzielczej. Żeby podłączyć się do gazociągu trzeba otrzymać zezwolenie i techniczne warunki od ZMG „Lwiwtransgaz”. By w pełni zabezpieczyć park przemysłowy w dostawy gazu niezbędne jest doprowadzenie rurociągu o średnicy 200 mm i długości 2,4 km.

Dostępność do sieci kanalizacyjnej i jej parametry

Pojemność systemu kanalizacyjnego parku przemysłowego powinna stanowić około 2200 m³ dziennie. Głowna sieć kanalizacyjna powinna być wykonana z rur o średnicy 800 mm, sieci drugorzędne i system odprowadzenia wód powierzchniowych/opadowych z rur o średnicy 300 mm – 500 mm. Łączna długość sytemu odprowadzania ścieków powinna wynosić około 3,0 km. W celu utylizacji ścieków przewidziano budowę stacji biologicznego oczyszczania w strefie sanitarno-technicznej parku przemysłowego. Oczyszczona woda za pomocą systemu drenażowego będzie dostarczana do Gruszowskiego zbiornika wodnego. Osad czynny utworzony w trakcie oczyszczania może być dostarczany do przedsiebiorstw rolniczych jako czynny nawóz biologiczny.

Infrastruktura telekomunikacyjna Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej świadczą firmy „Kyivstar”, „Astelit”, MTS Ukraina. Dostęp do Internetu za pośrednictwem komunikacji radiowej zapewnia firma „Net Star”.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych Takich obliczeń nie ma.
Połączenia transportowe Bezpośrednio na terenie znajduje się węzeł transportowy zapewniający dostęp do miejscowości Niemirów, następnie przez przejście graniczne Rawa-Ruska do Zamościa (Polska); do Jaworowa, następnie po trasie M10 do Lwowa; do miejscowości Krakowiec, następnie przez przejście graniczne do Jarosławia (Polska).

W odległości 5 km od obiektu zlokalizowane jest przejście graniczne Gruszów-Budomierz, czyli drogą o znaczeniu lokalnym 866 można dotrzeć do polskiego miasta Lubaczów.

Odległości od obiektu do:

  • przejścia granicznego Krakowiec – 28 km;
  • przejścia granicznego Rawa Ruska – 34 km;
  • przejścia granicznego Gruszów – 5 km;
  • Lwowa – 68 km;
  • Jarosławia – 55 km;
  • Zamościa – 92 km;
  • Lubaczowa – 92 km.

W odległości 500 m od obiektu zlokalizowana boczna linia kolejowa prowadząca do stacji Wierzbiany, następnie do stacji Lwów.

Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego W celu zmniejszenia możliwego ryzyka finansowego związanego z dewaluacją waluty krajowej, obliczenia były prowadzone w euro według kursu 16 hrywien = 1 Euro. Szacowane koszty niezbędne do podjęcia inwestycji stanowią około 7 mln. Euro (112,7 mln. UAH).