Inudstrialny park „Bursztyn”


Inudstrialny park „Bursztyn”

 

Lokalizacja w mieście Działka inudstrialnego parku zlokalizowana w północnej części przemysłowej strefy parku, wzdłuż szosy H09 „Mukaczewo–Iwano-Frankiwsk– Lwów–Rohatyn” w odległości od Lwowa 91 km i 44 km od stolicy regionu Iwano-Frankiwska.
Najbliższa stacja towarowa „Bursztyn” zlokalizowana w odległości 5 km od działki. Fizycznie działka ograniczona z zachodu szosą H09, z północnej strony budynkami przemysłowego placu, ze wschodu – kanałem Bursztyńskiej EC, z południa – budynkami mieszkalnymi.

Bursztyn: oferta inwestycyjna

Inudstrialny park „Bursztyn”

Położenie geograficzne 49°16’38.87″N 24°37’20.94″E
Powierzchnia Teren parku industrialnego – jest rezerwą gruntów do celów rolniczych(pastwisko) o powierzchni 37 ha. Zgodnie z głównym planem o znaczeniu przemysłowym i komunalnym.
Przy ogólnej orientacyjnej powierzchni 37 ha, podział działki na pod działki i projektowy rozwój są ograniczone ochronnymi strefami obiektów infrastruktury, co zmniejsza powierzchnię użytkową dla rozwoju do 34 hektarów.
Pierwszorzędnym do stworzenia i pomyślnego rozwoju industrialnego parku powinno być przyciągnięcie inwestora do pierwszego etapu wypełniania parku 8,9 ha. Drugi etap – rozwój działki do powierzchni użytkowej 25 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, różnica wzniesień w kierunku z północy na południe w granicach 1m, z zachodu na wschód w granicach 1 m.
Na działce w kierunku z zachodu na wschód przechodzą kanały melioracyjne do głębokości 2 m, ilość – 4.
Niebezpiecznych procesów geologicznych (osuwiska, krasy) w granicach działki nie obserwowano, istnieje wiele wyjść na powierzchnię wód gruntowych, zaleganie wód gruntowych w momencie badania stanowiły 0,8-1,2 m.
Występowanie nieruchomości (budynków) Na działce znajdują się trzy prywatne budynki mieszkalne stojące osobno i niedokończony budynek użytku przemysłowego.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Docelowe przeznaczenie działki według Państwowego rejestru
Praw majątkowych na nieruchomości na rejestrację prawa własności – do wprowadzenia i eksploatacji docelowych głównych, pomieszczeń gospodarczych i budynków przedsiębiorstw przetwórczych, inżynierii mechanicznej i innych przemysłów.
Teren parku industrialnego – jest rezerwą gruntów do celów rolniczych(pastwisko) o powierzchni 37 ha. Zgodnie z głównym planem o znaczeniu przemysłowym i komunalnym.
Infrastruktura techniczna Dostępność do sieci elektroenergetycznej i jej parametry
Najbliższa podstacja „Bursztyn” jest własnością SA „Prykarpattiaoblenergo” znajduje się w odległości około 3 km od działki industrialnego parku, świadczy usługi konsumentom miasta oraz kilku wsi.
Podstacja „Bursztyn” podłączona do SWN 35 kV, za żywiona do podstacji 110/35 kV Linia SWN 35kV przebiega w odległości 2,5 km od terenu działki parku industrialnego i może być potencjalnym punktem podłączenia konsumentów.
Dostępność do sieci wodociągowej i jej parametry
Istniejące sieci wodociągowe nie mogą zabezpieczyć scentralizowane zaopatrzenie w wodę konsumentów industrialnego parku i narzucają znaczące ograniczenia perspektyw działalności przemysłowej.
Dostępność do sieci gazowej i jej parametry
Bezpośrednio przy terenie parku industrialnego jest gazociąg średniego ciśnienia (ciśnienie robocze 12 kG/cm2), średnica stalowej rury 219 mm, jest własnością firmy „Ternopiltransgaz” i podłączony do GDS „Bursztyn”, oraz gazo regulujący punk GRZ 109, który zabezpiecza gazem prywatnych konsumentów w celu ogrzewania mieszkań i komunalnych potrzeb niskim ciśnieniem i jest własnością PAT „Iwano-Frankiwskgaz”
Dostępność do sieci kanalizacyjnej i jej parametry
Siecie kanalizacyjne w bezpośredniej odległości od działki parku industrialnego są niedostępne. Najbliższa komunalna KSP Nr 3 znajduje się na odległości 1,5 km od granicy północnej. Istnieją plany odbudowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej miasta o przedłużenie kolektora kanalizacyjnego wzdłuż linii prywatnej zabudowy do parku industrialnego.
Infrastruktura telekomunikacyjna Dostęp do sieci telekomunikacyjnej jest ograniczony ze strony szosy H09 kablem światłowodowym komunikacji „Ukrtelecom” dlatego jedynym dostępem do sieci telekomunikacyjnej jest przyłączenie się do wyżej wymienionego kabla.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 800 metrów
Połączenia transportowe Działka zlokalizowana wzdłuż szosy H09 „Mukaczewo–Iwano-Frankiwsk–Lwów–Rohatyn” w odległości od Lwowa 91 km i 44 km od stolicy regionu Iwano-Frankiwska.

Międzynarodowe lotnisko „Iwano-Frankiwsk” (39 km).

LWO – międzynarodowe lotnisko we Lwowie (93,5km).

Najbliższa towarowa stacja „Bursztyn” znajduje się w odległości 5 km od działki.

Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Głównym wymogiem przepisów ochrony środowiska jest zakaz wprowadzania przemysł chemicznego, które powodują emisję zanieczyszczeń.

Istotne koncentracje emisji są spowodowane przez działalność produkcyjną Bursztyńskiej EC. Odpady stałe są przechowywane i utylizowane częściowo na certyfikowanym składowisku znajdującym się w odległości 14 km od działki parku industrialnego. Utylizacja wykorzystanych lamp zawierających rtęć i inne chemikalia zostanie przeprowadzona przez wyspecjalizowane firmy.

Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania
  • Dzierżawa.
  • Budownictwo z późniejszą dzierżawą lub sprzedażem.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Niema