Dubno


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

Dubno_herb miasta
Dubno położone jest w południowo-zachodniej części obwodu Rówieńskiego na Wołyńsko-Podolskim wzgórzu na wysokości 202 m. nad poziomem morza nad rzeką Ikwą (dorzecze Prypeci).

Zamek w Dubnie

Zamek w Dubnie

Powierzchnia miasta – 27 km².

Liczba ludności – 38,1 tys.

Dubno to jedna z najciekawszych miejscowości w zachodniej Ukrainie. Dubno od zawsze było centrum duchowego życia regionu, lśniło kopułami świątyń i słynęło ze swych klasztorów. Żadne znaczące wydarzenie odbywające się w Europie Wschodniej nie omijało miasta.

Obecnie Dubno to miasto o znaczeniu regionalnym, stolica rejonu Dubieńskiego w obwodzie rówieńskim.

Pierwsza wzmianka o Dubnie pochodzi z 1100 roku z Latopisu Ipatijewskiego. Miasto zostało założone i rozbudowane przez książąt Ostrogskich będących bardzo wpływowymi osobami na politycznej arenie Europy XV–XVII wieków. W XVIII wieku zawdzięczając Dubieńskim kontraktom przeniesionym tu ze Lwowa w 1774 roku miasto nabyło wysokiego gospodarczego i kulturalnego rozwoju. Miasto posiada bogate dziedzictwo historyczne. Stworzono tu Państwowy historyczny i kulturowy rezerwat, który obejmuje następujące zabytki historyczne, kulturowe i architektoniczne:

Dom Dombrowskich

Dom Dombrowskich

Klasztor Karmelitek

Klasztor Karmelitek

Cerkiew świętego Jurija

Cerkiew świętego Jurija

 • Zamek w Dubnie z XV wieku,
 • Łucka brama z XVI wieku,
 • były Klasztor i Kościół Bernardynów z XVII wieku,
 • Synagoga z XVI wieku,
 • Cerkiew Przemienienia Pańskiego z 1643 roku,
 • Cerkiew świętego Jurija z XVI wieku,
 • Klasztor Karmelitek z 1660 roku,
 • Sobór Eliasza z 1908 roku,
 • Liczne świeckie budynki z XVII–XIX wieków.

Przewagą miasta jest jego położenie geograficzne – na skrzyżowaniu europejskich dróg E40 i E85.
W Dubnie przeważają prywatne budynki mało piętrowe – 8200 domów, natomiast bloków mieszkalnych jest 230.

Liczba ludności stanowi 38,1 tys. osób, w tym 45,1% mężczyzn i 54,9% kobiet. Liczba ludności w wieku produkcyjnym stanowi 22,4 tys. osób (58,8% ogółu ludności). Stopa bezrobocia – 3,4% ludności w wieku produkcyjnym.

Miasta partnerskie to: Giżycko, Sokołów Podlaski (Polska) Uničov (Czechy), Bełogradczik (Bułgaria).

Miasto jest sygnatariuszem Porozumienia między burmistrzami – europejskiej inicjatywy na rzecz globalnej poprawy ekologii poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 20% do roku 2020.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Plan zagospodarowania miasta został opracowany przez państwowe przedsiębiorstwo „Ukraiński Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut projektowania miast „Dipromisto” im. J.M.Biłokonia i zatwierdzony przez Radę Miasta w 2015 r.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Usługi dostawy wody i drenażu świadczone są przez komunalne przedsiębiorstwo „Dubnowodokanał” obsługujące:
– 86, 9 km sieci wodociągowych, w tym w stanie awaryjnym 47 km,
– 9 studni artezyjskich,
– 9 przepompowni wody,
– 3 zbiorniki czystej wody.

Całkowita pojemność wodociągów publicznych stanowi 8,0 tys. m³/na dobę. Woda jest dostarczana wszystkim konsumentom średnio 6,0 tys. m³/na dobę, w tym ludności 4,8 tys. m³/na dobę.

Sieć kanalizacyjna składa się z:

 • 23, 9 km sieci kanalizacyjnych, w tym w stanie awaryjnym – 12 km,
 • 9 przepompowni ścieków,
 • 1 głównej kanalizacyjnej przepompowni,
 • 1 kompleksu oczyszczalni ścieków

Wydajność oczyszczalni ścieków stanowi 4,2 tys. m³/na dobę, natomiast przechodzi przez nich 6 tys. m³/na dobę ścieków, w związku z tym ścieki odprowadzane do rzeki Ikwy nie są należycie oczyszczone, skutkiem czego jest zanieczyszczenie rzeki.

Sieci elektryczne i gazowe

Miasto na 100 % zelektryfikowane. Wszyscy konsumenci obsługiwane są przez Dubieńską publiczną spółkę akcyjna „Riwneobłenergo”. W ciągu ostatnich lat idą aktywne prace nad wymianą starych sieci na współczesne kablowe, zwiększeniu przepustowości podstacji transformatorowych i zapewnieniu dobrej jakości usług energetycznych.

Charakterystyka sieci:

 • 97 podstacji transformatorowych,
 • 2 stacje rozdzielcze,
 • linie kablowe 10 kV – 66,78 km,
 • linie napowietrzne 10 kV – 23,93 km,
 • linie kablowe 0,4 kV – 27,23 km,
 • linie napowietrzne 0,4 kV – 178,0 km.

Miasto w pełni zgazyfikowane. Dostawę gazu zabezpiecza Dubieński zarząd eksploatacji gospodarstwa gazowego publicznej spółki akcyjnej „Riwnegaz”. Gaz jest dostarczany przez rurociągi rozdzielcze wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.

Większość budynków mieszkalnych ma zapewnioną dostawę gazu, natomiast część budynków wykorzystuje kotły na paliwo stałe.

W mieście działa 10 punktów gazo regulujących i 35 SZRP, rurociągów średniego ciśnienia – 40,55 km, niskiego ciśnienia – 111,43 km.

Telekomunikacja (w tym Internet)

Usługi telekomunikacyjne świadczą:

 • PSA „Uktrtelekom” (telefonia przewodowa i telefonia mobilna, Szerokopasmowy Internet),
 • 2 dostawców usług internetowych ( dostęp do Internetu za pomocą sieci światłowodowej),
 • CDMA-operator „Intertelekom”,
 • Trzech operatorów telefonii komórkowej,
 • Jeden operator telewizji kablowej.

Oprócz tego w mieście działa sieć telewizji cyfrowej Ukrainy T2.

W strukturze ogólnego zasięgu usług telekomunikacyjnych największy udział posiada międzymiejska i międzynarodowa łączność – 51, 2 %, lokalna – 41,4 %.

Obecnie non-stop są rozszerzane możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu.

3. Dostępność transportowa


Położenie

Odległość i czas dojazdu do Kijowa – 370 km, 4 godz. 30 minut.
Odległość i czas dojazdu do stolicy obwodu Równego – 45 km, 35 minut.

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

Odległość i czas dojazdu do najbliższych przejść granicznych:

 • do granicy z Polską (Uściług, obwód wołyński) – 143 km, 2 godz.
 • do granicy z Białorusią (Dolsk, obwód wołyński) – 204 km, 2 godz. 20 min.
 • do granicy z Mołdową (Mamałyga, obwód Czerniowiecki) – 305 km, 4 godz. 45 min.
 • do granicy z Rumunią (Porubne, obwód czerniowiecki) – 316 km, 4 godz. 45 min.
 • do granicy ze Słowacją (Małyj Bereznyj, obwód zakarpacki) – 377 km, 5 godz. 30 min.
 • do granicy z Węgrami (Czop, obwód zakarpacki) – 442 km, 5 godz. 40min.
 • do granicy z Rosyjską Federacją (Senkiwka, obwód czernihowski) – 596 km, 7 godz.30 min.

Dostępność drogowa

Miasto przecinają dwie międzynarodowe autostrady:

 • E40 – zaczyna się w Calais we Francji, kończy się w Kazachstanie w Ridder, liczy ok. 8500 km,
 • E85 – zaczyna się w Kłajpedzie na Litwie i kończy się w Aleksandropolisie w Grecji, liczy ok. 2300 km.

Dostępność lotnicza i kolejowa

Dworzec kolejowy

Dworzec kolejowy

W odległości 37 km od miasta zlokalizowane międzynarodowe lotnisko „Równe” (wieś Wielka Omielana, obwód rówieński). Można tam dotrzeć międzynarodową autostradą E40 Kijów–Warszawa–Czop. Czas dojazdu 25 min.

Odległość od lotniska do stacji kolejowej – 8 km, do Równego – 8 km.

Miasto przecina pasażersko-towarowy szlak kolejowy Zdołbunów–Krasne kolei Lwowskiej. W mieście działa stacja kolejowa „Dubno”, posiada ona dwie platformy i siedem dróg kolejowych.

Odległość szlaków kolejowych: do Kijówa – 442 km, do Równego – 53 km, do Lwowa – 152 km.

4. Informacje teleadresowe


Dubieńska Rada Miejska

ul. Zamkowa 4, Dubno, obwód rówieński, 35600, Ukraina
Tel/fax: +380(3656)42132, http://www.dubno-adm.rv.ua,
e-mail: rada@dubno-adm.rv.ua.
Antoniuk Wasyl – Prezydent miasta.

Polityka inwestycyjna

Departament Ekonomiki i Własności Dubieńskiej Miejskiej Rady:
ul. Zamkowa 4, Dubno, obwód rówieński, 35600, Ukraina
Moskaluk Igor – główny specjalista, tel/fax: +380(3656)42741,
e-mail: ekon@dubno-adm.rv.ua, Skype: mosihor210280.

5. Baza gastronomiczno-noclegowa

Hotele

Zespół hotelowo-restauracyjny „Edem”

Zespół hotelowo-restauracyjny „Edem”

Hotel-restauracja „Dubno”

Hotel-restauracja „Dubno”

Hotel-restauracja „Dubno”, ul. D. Halickiego 9,
Tel. +380(3656)41086, 41802 (hotel), 41881 (restauracja)

Zespół hotelowo-restauracyjny „Edem”, ul. Stara 2,
Tel. +380(3656)42650, 42550, +380(99)3015026,
http://edem.in.ua

Zespół hotelowo-restauracyjny „Antik haus”, ul. Zaliznyczna 51a,
Tel. +380(3656)23086, +380(50)5155802

Restauracje

Zespół hotelowo-restauracyjny „Antique house”

Zespół hotelowo-restauracyjny „Antique house”

Kawiarnia „Lubiaz”

Kawiarnia „Lubiaz”

Restauracja „Wiktoria”, ul. M. Gruszewskiego 158,
Tel. +380(3656)22788

Kawiarnia „Perłyna”, ul. Zabrama 25a,
Tel. +380(3656)49330, +380(99)3835911,
http://perluna-dubno.com.ua)

Kawiarnia „Ikwa”, ul.D.Halickiego 6,
Tel. +380(3656)41008

Kawiarnia „Grand”, ul. D. Neczaja 1,
Tel. +380(3656)41338

Kawiarnia „Lubiaz”, ul. K. i Mefodia 9,
Tel. +380(3656)41502

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

Miasto słynie ze swoich tradycji sportowych. W mieście działa piłkarski klub „Dubno”, szkoła sportowa (DSSZA „Oswita”, sportowy oddział miejskiego Domu dzieci i młodzieży. Do w/w obiektów uczęszcza około 40 % od ogólnej liczby uczniów w mieście, są to dzieci, nastolatki i młodzież. Obiekty obejmują około 10 dyscyplin sportowych.

Również w mieście działają: jeden stadion, dwa boiska do piłki nożnej, dziesięć hal sportowych, (w tym 7w placówkach edukacyjnych finansowanych z budżetu miasta (2 szkoły-gimnazjum, 5 ogólnokształcących szkół) i 3 w placówkach edukacyjnych finansowanych z budżetu państwa (kolegium kultury, kolegium pedagogiczne, liceum zawodowe)), siedem placów sportowych.

Na obiektach sportowych co roku są przeprowadzane spartakiady siatkówki, koszykówki, szachów, warcabów, orientacji, piłki nożnej.

Na rzece Ikwie funkcjonuje baza wioślarska, gdzie trenują i konkurują wioślarstwo i kajakarstwo.

Zdrowie i opieka społeczna

Placówki opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:

 • Zakład komunalny „Szpital położniczy” (80 miejsc),
 • Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej (miejska przychodnia),
 • Miejska klinika stomatologiczna,
 • Prywatna klinika stomatologiczna,
 • 11 gabinetów stomatologicznych,
 • 24 apteki (w tym 3 komunalne),
 • Ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny „Intamed”,
 • Centrum Diagnostyczne „Piramida”,
 • Dubieńska Klinika rehabilitacji psychospołecznej (podporządkowanie obwodowe),
 • Dubieńskie Pogotowie szybkiej pomocy medycznej (podporządkowanie obwodowe).

W mieście działa 4 lekarzy rodzinnych i 4 pielęgniarki medycyny rodzinnej.

W dziedzinie zabezpieczenia społecznego i opieki działa:

 • służba do spraw dzieci,
 • Centrum terytorialne pomocy społecznej,
 • Wydział ochrony pracy i ochrony społecznej,
 • Centrum Usług Socjalnych dla rodzin, dzieci i młodzieży (wsparcie rodzin, wolontariat, telefon zaufania, punkty konsultacyjne).

Także w mieście działa Dubieńska ogólnokształcąca szkoła-internat dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (około 100 uczniów, podporządkowania obwodowego).

Edukacja

Placówki edukacyjne:

 • 6 przedszkoli,
 • Kompleks edukacyjny „Szkoła Ogród”,
 • 5 ogólnokształcących szkół,
 • 2 gimnazja,
 • Kolegium Kultury i Twórczości Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanitarnego (specjalności: bibliotekarstwo, sztuka ludowa, dokumentacja i działalność informacyjna, choreografia, malarstwo, dizajn, rzemiosło artystyczne),
 • Kolegium Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanitarnego (specjalności pedagogiczne: edukacja przedszkolna, edukacja podstawowa, edukacja społeczna),
 • Kolegium Medyczne (specjalności medyczne: lekarski, położnictwo),
 • oddział Otwartego Międzynarodowego Uniwersytetu Rozwoju Człowieka „Ukraina” (specjalności: rachunkowość i audyt (księgowość), finanse i kredyty, dokumentacja, systemy komputerowe i sieci),
 • liceum zawodowe (zawody: stolarze, księgowi, kasjerzy, elektryki, operatorzy komputerowi, murarze, dekarze i in.).

Pozaszkolne placówki edukacyjne:

 • Dom dzieci i młodzieży,
 • Młodzi technicy (kierunki działalności: modelarstwo lotnicze, modelarstwo rakietowe, orgiami, radio konstrukcje, modelarstwo, sportowe ustalenie kierunku, modelarstwo statków, amatorskie foto i wideo, karting i motocross, podstawy informatyki, i in.),
 • międzyszkolny szkoleniowo-wyrobniczy kombinat (szkolenia kierowców pojazdów kategorii B i C),
 • dziecięco-młodzieżowa szkoła sportowa,
 • dziecięca szkoła twórczości (uczęszcza do szkoły ponad 300 dzieci, prowadzone zajęcia: muzyka (fortepian, akordeon, akordeon, saksofon, klarnet, trąbka, bandura, skrzypce itp.), sztuka wizualna, choreografia).

Instytucje kultury

W celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych ludności w mieście działa 5 bibliotek, Miejski Budynek kultury i miejski klub.

Rzeźba w parku miejskim

Rzeźba w parku miejskim

Biblioteka obsługuje ponad 7000 czytelników i posiada więcej jak 100 tys. książek. W miejskiej centralnej bibliotece działa klub „Współrozmówca” i studio literackie „Lilia”.

W miejskich klubach działa 15 ugrupowań klubowych, 5 z nich nosi tytuł „Przykładowy”, „Ludowy”:

 • chór „Miłośnicy ukraińskiej pieśni patriotycznej”,
 • ludowy teatr amatorski,
 • miejska ludowa orkiestra dęta,
 • dziecięcy zespół taneczny „Nadzieja”,
 • wokalno-instrumentalny zespół miejskiego budynku kultury.

Imprezy

Co roku w mieście odbywają się:

Festiwal Muzyki Sakralnej (styczeń) – kapłani świątyń kraju Dubieńskiego, cerkiewne chóry, lokalne i rejonowe zespoły twórcze swoimi duchowymi piosenkami i szczerą modlitwą witają wszystkich ludzi i składają im serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Święto „W wichrze tańca” (czerwiec) – święto choreograficzne z okazji Dnia dziecka. Odbywa się na Placu Niepodległości. W uroczystości biorą udział lokalne, rejonowe i obwodowe taneczne zespoły, jest to prawie 600 uczestników.

Dzień Młodzieży (czerwiec) – odbywa się na Placu Niepodległości (występy różnych zespołów twórczych, świąteczne sprzedaże, wystawy lokalnych artystów).

Noc Kupały (lipiec) – odbywa się na brzegu rzeki Ikwy. Podczas święta występują twórcze zespoły, odbywają się konkursy, społeczne akcje, cała uroczystość kończy się świątecznym koncertem.

Ogólnoukraiński festiwal rockowy „Taras Bulba” (http://www.tarasbulba-fest.kiev.ua, lipiec) – kulturalno-twórczy projekt zainicjowany w lecie 1991 roku i skierowany na rozwój i popularyzację narodowej młodzieżowej kultury i estetyki. Festiwal odbywa się na stadionie „Spartak” i trwa trzy dni. Uczestnikami koncertu są nie tylko znane zespoły rockowe ale też zespoły początkujące z Ukrainy i z zagranicy. Podczas festiwalu uczestnicy i goście mają możliwość zamieszkać w chronionym miasteczku namiotowym, dostępne są w miasteczku też woda i energia elektryczna.

Parada narzeczonych

Parada narzeczonych

Dzień Miasta (25 sierpnia) – odbywa się na Placu Niepodległości. Program obejmuje koncerty, konkursy i akcje społeczne. Na placu są organizowane świąteczne sprzedaże, wystawy lokalnych artystów. Podczas uroczystości ludzie, zespoły pracowników, organizacje pozarządowe, wszyscy ci którzy wnieśli największy wkład w rozwój miasta zostają uhonorowani najwyższą nagrodą miasta – „Kryształowym żołędziem”.

Rajd turystyczny z okazji Światowego Dnia Turystyki (wrzesień) – odbywa się w Parku Kultury i Rekreacji „Ostriwok”. Park ze wszystkich stron otoczony jest rzeką Ikwą. Podczas tego przedsięwzięcia uczestnicy rywalizują w różnorodnych konkursach, np.: „Namiotowe miasteczko”, „Lepszy kulisz”, „Najlepsza piosenka”, „Wiktoryna krajoznawcza”, „Fotogazeta” i in.

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

Przemysł miasta reprezentowany jest jednym dużym przedsiębiorstwem produkującym sery, 13 średnimi przedsiębiorstwami (przemysły: spożywczy, drzewny, chemiczny, metalurgiczny oraz obróbka szkła płaskiego) i 159 małymi przedsiębiorstwami o różnych profilach. Głównym przemysłem jest przemysł spożywczy o ile 93,5 % wytwarzanych produktów to produkty żywnościowe.

Wiodącymi przedsiębiorstwami są:

PAS „Dubnomołoko” – sery twarde i topione (ul. Gruszewskiego 117a, +380(3656)30002, http://www.komo.ua, com35@komo.ua),

Sp.z.o.o „Firma „Zews LTD” – produkcja mięsna: prefabrykaty, podroby, kiełbasy, produkty wędzone i in. (ul. K.Sawury 6, +380(3656)34112, http://www.zevs.biz, sekretar.zevs@gmail.com),

PP „Ametyst Plus” – wyroby cukiernicze (ul. Semydubska 85, +380(3656)45748, http://ametystplus.com.ua, ametystplus@mail.ru),

Sp.z.o.o „DN „Klasik” – wyroby cukiernicze (ul. Semydubska 89, +380(91)3273808, http://maria.biz.ua, maria.dubno@gmail.com),

PP „Dubieńska fabryka konserw” – produkcja konserw: warzywnych, mięsnych, rybnych, soków i innych napoi, miodu, (ul.Myrogoszczańska 64, +380(3656)45899, 45999, ats_dubno@ukr.net),

PSA „Dubnobudmateriały” – impregnacja drewna, wyroby betonowe (ul. Zaliznyczna 4, +380(3656)46200),

Sp. z.o.o „ŁMZ „Ispolin” – odlewnictwo żeliwa, wyroby metalowe (ul. Gruszewskiego 134, 380 (3656) 44895, info@ispolin.com.ua),

PSA „Dubieńska fabryka GTW” – gumowe i gumowo techniczne wyroby (ul. Młyniwska 69, 380 (3656) 32798, 43464, http://drti.net.ua, kovrik.dubno@mail.ru),

Sp.z.o.o „Wesnianka–D” – produkcja dzianin (ul. Gruszeskiego 110a, +380(3656)44492, http://vesnanka.org.ua, vesnyanka56@gmail.com),

DP „Ornament” – produkcja dzianin (ul. Zamkowa 51, +380(3656)43557),

Sp. z.o.o. „Skłoresyrs” – formowanie i obróbka szkła płaskiego (ul. Semydubska, 61, 380 (3656) 45565, http://skloresurs.com, office@skloresurs.com.ua).

Handel

W mieście jest 257 obiektów handlowych, z czego 113 żywnościowych, 132 przemysłowych i 12 realizujących produkty spożywcze i niespożywcze.

Do głównych obiektów handlowych możemy zaliczyć:

1. Obiekty realizujące produkty żywnościowe, wyroby alkoholowe i tytoniowe:

 • sklep „Brama”, powierzchnia hali handlowej 183 m²,
 • supermarket „Wopak”, powierzchnia hali handlowej 363 m²,
 • sklep „Dubno”, powierzchnia hali handlowej 75 m²,
 • sklep „Bazarczyk”,powierzchnia hali handlowej 125 m².

2. Obiekty realizujące produkty żywnościowe i przemysłowe, wyroby alkoholowe i tytoniowe:

 • sklep „Jukon”, powierzchnia hali handlowej 75 m²,
 • sklep „Chmilnyky”, powierzchnia hali handlowej 150 m²,
 • sklep „Nasz kraj” , powierzchnia hali handlowej 205 m².

3. Obiekty handlowe realizujące sprzęt AGD:

 • sklep „Delta plus”, powierzchnia hali handlowej 92 m²,
 • sklep „Komfort”, powierzchnia hali handlowej 150 m².

Usługi

Baza usługowa liczy 56 obiektów, w tym usługi fryzjerskie (22 obiekty), usługi fotograficzne (4 obiekty), usługi naprawy sprzętu AGD (2 obiekty), usługi krawieckie (5 obiektów), usługi szewskie (4 obiekty), inne usługi (14 obiektów).

Do głównych obiektów zaliczamy:

 • salon fryzjerski „Tamara” – usługi fryzjerskie,
 • salon fryzjerski „Bginia” – usługi fryzjerskie,
 • salon fryzjerski „Lady Star” – usługi fryzjerskie,
 • salon fryzjerski „Olga” – usługi fryzjerskie,
 • salon fryzjerski „Modern” – usługi fryzjerskie,
 • salon fryzjerski „Czyk-czyk” – usługi fryzjerskie,
 • Sp.z.o.o. „Triada” – naprawa i serwis sprzętu AGD,
 • salon fotograficzny „Olga” – usługi fotograficzne,
 • studio fotograficzne „Halicka” – usługi fotograficzne,
 • studio mody „Jana” – produkcja i naprawa odzieży,
 • warsztat krawiecki,
 • warsztat szewski,
 • warsztat jubilerski „Wyroby jubilerskie”.

Instytucje otoczenia biznesu

W mieście działają:

Centrum usług administracyjnych Dubieńskiej miejskiej rady (200 m² nowoczesnej skomputeryzowanej sali bez kabinetów z 10 miejscami roboczymi. Świadczone są 63 usługi administracyjne organów władzy wykonawczej, 2 usługi państwowej służby migracyjnej. Na stronie internetowej Dubieńskiej Miejskie Rady stworzono rubrykę „Usługi administracyjne” która zawiera szczegółowe informacje na temat listy usług).

Jedyne biuro rejestracyjne (państwowa rejestracja osób prawnych i fizycznych-przedsiębiorców).

Jedyne Centrum zezwoleniowe (One stop shop), (wydawanie zezwoleń na zasadzie jedności organizacyjnej).

Rada Koordynacyjna Wykonawczego Komitetu Dubieńskiej Miejskiej Rady w sprawie rozwoju przedsiębiorczości – rekomendacje dotyczące rozstrzygania wynikających sporów, rozpatrzenie projektów i programów małego przedsiębiorstwa, rozpatrzenie stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju biznesu i realizacji polityki regulacyjnej w mieście.

Dubieńskie Regionalne zrzeszenie przedsiębiorców „Perspektywa” (usługi konsultacyjne, prawne, marketingowe, księgowe dla uczestników zrzeszenia).

Swoją działalność prowadzi również 10 oddziałów banków: „Oszczadnyj Bank Ukrainy”, „Pryvatbank”, „Finanse i kredyt”, „Aval”, „Idea Bank”, Brokbiznesbank”, „UkrSibbank”, „Pravex-Bank”, „Ukrgasbank”.

W mieście działają: firma ubezpieczeniowa „TAS”, krajowa spółka ubezpieczeniowa „Oranta”, „Ukraińska strażnicza firma ubezpieczeniowa”, firmy ubezpieczeniowe „Prowidna”, „Garant-auto”, „Kniaża”, „Brokbiznes”.

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

1. Wsparcie informacyjne inwestora.

2. Pomoc w ramach swojej kompetencji w zakresie opracowania i przekazania dokumentów (w tym zezwoleń).

3. Ulgi podatkowe (rozpatrywane indywidualnie):

 • obniżenie (anulowanie) kapitałowego udziału inwestora w rozwój infrastruktury miasta (0-10% wartości budownictwa),
 • udział w doprowadzeniu (podłączeniu) infrastruktury technicznej do terenu inwestycyjnego.

Tereny inwestycyjne na mapie